På Gärde & Partners är vi experter på arbetsrätt och vi har stor erfarenhet av arbetsrättsliga förhandlingar. Vi kan därmed erbjuda den kompetens som behövs för att kunna hantera de arbetsrättsliga frågeställningar som du kan komma att ställas inför. Det kan t.ex. röra MBL-förhandlingar mellan fack och arbetsgivare, frågor om åsidosättande av anställningsavtalet, arbetsmiljöfrågor, arbetsskadeärenden och att biträda i rena arbetsrättsliga tvister. Därtill hjälper vi även gärna till med att förhandla om, upprätta eller tolka olika avtal eller andra slags handlingar av arbetsrättslig natur som kan förekomma.

 

Vi har bred och varierad erfarenhet av avtalsområdet och hjälper till med att upprätta, förhandla och granska alla slags avtal, såväl svenska som internationella. Vi vet också att det ibland krävs mer än juridik för att lyckas ingå ett bra avtal. Vårt fokus är att snabbt identifiera fördelar och risker för att avtalet ska bli så framgångsrikt som möjligt för dig och din verksamhet.

Vi bistår och lämnar rådgivning till både svenska och internationella klienter om olika typer av bank- och finansrelaterade frågor. Vår erfarenhet av finansiering och finansiella tjänster medför att vi kan erbjuda skräddarsydd rådgivning till dig och din verksamhet. Vi är måna om att presentera innovativa lösningar som bottnar i de senaste marknadstrenderna och finansieringsmetoderna.

När företag expanderar eller omstrukturerar uppstår alltid en rad juridiska frågor som måste lösas kreativt och snabbt. Vi har många års erfarenhet av bolagsrätt och affärsöverlåtelser. Vi kan hjälpa till vid exempelvis bolagsbildning, förvärv, fusioner, omstruktureringar, börsnoteringar och överlåtelser av företag. Vid överlåtelse av företag biträder vi under avtalsförhandlingar, vid due diligence och vid avtalsskrivandet.

Vi har gedigen kunskap och lång erfarenhet inom fastighets- och entreprenadjuridik. Vi bistår företag och privatpersoner vid köp och försäljning av fastigheter och biträder regelbundet i fastighets- och entreprenadtvister. Vi lämnar fastighetsrättslig rådgivning i samband med bland annat företagsöverlåtelser finansiering av fastighetsköp, kommersiella hyresrätter, arrenden och servitut. 

Med vår samlade kompetens inom området kan du känna dig trygg med att vi tillvaratar dina intressen på bästa möjliga sätt. Vi lämnar rådgivning och biträder i alla frågor som kan komma att uppstå vid dödsfall och biträder som ombud i arvsrelaterade tvister. Vi åtar oss också regelbundet uppdrag som boutredningsman, skiftesman och bodelningsman. 

Problem och olyckor kan drabba vem som helst. Genom vår erfarenhet inom det komplexa skadestånds- och försäkringsområdet kan vi se till att du och din verksamhet drabbas i mindre omfattning. Vi biträder regelbundet klienter med dels löpande rådgivning, dels som ombud i försäkrings- och skadeståndstvister.

Vi besitter ledande kompetens i Sverige inom frågor relaterade till fritidsbåtar. Vår kompetens har erhållits genom omfattande engagemang inom både det föreningsliv som organiserar det rörliga båtlivet och som rådgivare till klubbar och myndigheter vad avser alla typer av frågor beträffande exempelvis hamn, miljö, arrende, strandskydd, medlemsfrågor, återvinning av båtar, muddring samt styrelse och avtalsfrågor.

Vi har ett väl etablerat nätverk med utländska advokatbyråer runt om i världen. Flera av advokatbyråns medarbetare har under perioder varit verksamma utomlands.

Gärde & Partners är medlemmar i International Bar Association, Finsk-Svenska Handelskammaren och Estnisk-Svenska Handelskammaren.

Vi har lång erfarenhet av att bistå företag eller enskilda inom IT-rätt, upphovsrätt, varumärkesrätt, marknadsrätt, firma- och patenträtt samt företagshemligheter. Förutom att bistå med rättslig rådgivning vid exempelvis tvister och upprättande av avtal, arbetar vi även med bevakning, registrering och förnyelse av befintliga registreringar inom dessa rättsområden. Vi upprättar och tolkar licensavtal samt hjälper kunder vid ansökningar om patenträtt, varumärkesrätt och andra immateriella rättigheter till svenska och utländska myndigheter. Inom IT-rätten har vi mångårig erfarenhet av biträde vid teknikrelaterade affärer samt tolkning och tillämpning av Dataskyddsförordningen, GDPR. 

Intresset för miljön blir bara större och det blir hela tiden ett allt viktigare rättsområde. Miljöaspekter kan ha avgörande betydelse i många rättsområden och påverkas av såväl nationella som internationella bestämmelser. Vi arbetar kontinuerligt med miljöärenden i olika former, till exempel tillståndsprövningar, vattenverksamhet, fastighetsbildningar, bygglov, strandskydd och annan rådgivning i miljöfrågor.

Vi har en mycket bred och varierad erfarenhet av upphandlingsjuridik. Vi bistår regelbundet både leverantörer och myndigheter med rådgivning kring affärsrelaterade, taktiska och juridiska överväganden inför, under och efter avslutad upphandling. Vi upprättar och granskar även förfrågningsunderlag och anbud. Vi biträder såväl leverantörer som upphandlande myndigheter inför domstol vid överprövning av upphandlingar, i skadeståndsmål och i processer gällande överprövning av avtals giltighet.

Du har rätt till hjälp oavsett om du har blivit misstänkt för ett brott eller blivit utsatt för ett brott. Vi har mångårig erfarenhet av straffrätt och brottmål. Vi säkerställer att dina intressen tillvaratas innan, under och efter rättegången. Vi åtar oss uppdrag som offentlig förvarare, målsägandebiträde och företrädare för barn i både stora och små mål.  

Vi har lång erfarenhet av att biträda företag och dess företrädare i olika typer av skatterättsliga frågor som kan upp kan uppstå i såväl svensk som internationell kontext. Vi biträder bland annat i frågor som rör omstruktureringar, företags- och fastighetsöverlåtelser, transaktioner, och generationsskiften. Vi biträder även i skatteprocesser rörande skattebeslut och skatterevisioner samt i processer gällande olika typer av ekobrott. 

Ibland blir man oense. Ofta går det trots allt att hitta lösningar fast man har olika uppfattningar. Vi är med under hela resans gång och utvärderar chansen till framgång och ger förslag på olika lösningar. Vi har erfarenhet av alla typer av kommersiella tvister och skiljeförfaranden både i Sverige och internationellt.