Som arbetsgivare eller arbetstagare ställs vi ofta inför olika frågor som rör anställningsavtalen och deras vilkor, vad som gäller om vi som arbetsgivare och arbetstagare inte är överens och hur vi skall lösa tvister som eventuellt uppstår. Arbetsrätten innehåller många olika regler och för de arbetsrättsliga tvisterna finns t.o.m. ett eget förfarande med en särskild domstol, Arbetsdomstolen (AD), som högsta instans. Den rättspraxis som utvecklats på området är därför ganska speciell och krävs ofta en gedigen specialistkunskap för att kunna bedöma och hantera de arbetsrättsliga frågeställningarna.

Bland de lagar som blir aktuella i arbeträttsliga sammanhang märks särskilt i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), lagen om anställningsskydd (LAS) och arbetsmiljölagen (AML)

På Gärde & Partners har vi jurister som är experter på arbetsrätt och vi har stor erfarenhet av arbetsrättsliga förhandlingar. Vi kan därmed erbjuda den kompetens som behövs för att kunna hantera de arbetsrättsliga frågeställningar som du kan komma att ställas inför. Det kan t.ex. röra MBL-förhandlingar mellan fack och arbetsgivare, frågor om åsidosättande av anställningsavtalet, arbetsmiljöfrågpr, arbetsskadeärenden och att biträda i rena arbetsrättsliga tvister. Därtill hjälper vi även gärna till med att förhandla om, upprätta eller tolka kollektivavtal, anställningsavtal, VD-avtal, konsultavtal, sekretessförbindelser, non-disclosure agreements (NDA) eller andra slags handlingar av arbetsrättslig natur som kan förekomma.

Kontaktperson: Lasse Höijer

Avtalsrätten brukar enkelt räknas in i två kategorier; allmän avtalsrätt och speciell avtalsrätt. Den allmänna avtalsrätten omfattar de regler kring avtals uppkomst, tolkning, förändring, giltighet och upphävning som är gemensamma för alla avtalstyper. Den speciella avtalsrätten omfattar regler som är specifika för en särskild avtalstyp, till exempel köp och hyra.

Avtalsrätten är navet i både vardagsjuridiken och affärsjuridiken och är således ett omfattande och övergripande rättsområde. Särskilt viktig för avtalsrätten är lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen). Avtalslagen är semidispositiv, vilket innebär att man genom avtal kan frångå delar av lagens bestämmelser. Avtalsrättens levande karaktär gör att det krävs ett mycket gott omdöme och stor skicklighet för att arbeta med avtalsrättsliga frågor. Gärde & Partners har en bred kompetens inom avtalsrätten och hjälper klienter med upprättande av avtal och andra relaterade frågor.

Information kommer inom kort

När företag expanderar eller omstrukturerar uppstår alltid en rad juridiska frågor som måste lösas kreativt och snabbt. Gärde & Partners har många års erfarenhet av bolagsrätt och affärsöverlåtelser. Vi kan hjälpa till vid exempelvis bolagsbildning, förvärv, fusioner, omstruktureringar, börsnoteringar och överlåtelser av företag. Vid överlåtelse av företag biträder vi under avtalsförhandlingar, vid due diligence och vid avtalsskrivandet.

Kontaktperson: Bengt Gärde

Fastighets- och entreprenadjuridiken är ett rättsområde som innehåller många komplicerade frågeställningar av såväl rättslig som rent teknisk natur. Som exempel på situationer där dessa rättsliga avväganden blir aktuella kan nämnas köp och försäljning av fastigheter. Därutöver kan det vara fråga om upplåtelse av hyra, arrende eller annan nyttjanderätt till fastigheter. Som ytterligare exempel kan nämnas uppförande av byggnad, ombyggnad, rivning eller annan åtgärd på en fastighet. Gemensamt för dessa situationer är att de oftast kräver ingående planering och juridiska analyser, samtidigt som rättsområdets speciella natur ofta kräver juridisk specialistkompetens.

Här kan det bli fråga om fastighetsbildnings- och tillståndsfrågor enligt plan- och bygglagen (PBL), tillämpning av bestämmelserna i jordabalken (JB) vid köp, försäljning eller upplåtelse av fastigheter, men även olika miljörättsliga frågor enligt t.ex. miljöbalkens (MB) bestämmelser. Beroende på verksamhetens eller anläggningens art kan även olika specialbestämmelser vara tillämpliga, såsom ledningsrättslagen och ellagen. Vid uppförande av byggnad m.m. kan även olika standardavtal på entreprenadområdet vara tillämpliga (AB 04, ABT 06 och ABK 96).

Vi på Gärde & Partners har gedigen kunskap och lång erfarenhet inom fastighets- och entreprenadjuridik. Vi bistår företag vid köp och försäljning av fastigheter, vid fastighetsrättsliga frågor i samband med företagsöverlåtelse och i fastighets- och entreprenadtvister. Vi ger också juridisk handledning vid finansiering av fastighetsköp, vid frågor kring kommersiella hyresrätter, arrenden och servitut samt i miljörättsliga frågor. Vi hjälper därvid till med upprättande av kontraktshandlingar, ansökningar och andra handlingar som kan vara aktuella i sammanhanget.

Företagsöverlåtelser utgörs av förvärv, försäljningar, sammanslagningar och andra investeringar som genomförs av företag av olika storlekar. Alla företagsöverlåtelser är ofta förenade med risker och komplexa juridiska frågor, vilka kräver stöttning och rådgivning från kunniga och engagerade jurister.

Gärde & Partners är en fullservice byrå som tillser att hela processen förlöper smidigt och säkert och stöttar företagaren i de svåra situationer som kan uppstå längs med vägen. Gärde & Partners har hög kompetens inom området och våra jurister kan med stort engagemang för klienten alltid erbjuda en kvalificerad och lösningsorienterad strategi.

Information kommer inom kort

Immaterialrätten omfattar de särskilda regler som gäller vad som kan kallas intellektuella prestationer. Immaterialrätten kan indelas i fyra huvudområden, nämligen upphovsrätt, varumärkesskydd, designskydd och patent. Reglerna avser att ge den som kommit på och skapat något nytt ett skydd genom att ge denne en särskild rätt att på olika sätt använda resultatet av detta. Det är m.a.o. fråga om skydd för olika idéer och resultat av någorlunda unik karaktär.

Immaterialrätten blir aktuell t.ex. för den som har utvecklat en programvara och som har ett intresse i att tillvarata sina rättigheter till denna, den som utvecklat en produkt med en viss utformning eller ett visst utseende. Rättsområdet blir aktuellt även för den som gjort en uppfinning, utvecklat en ny teknik, tagit fram olika kemiska produkter, läkemedel eller liknande. Det kan också vara fråga om att inregistrera en rättighet, t.ex. genom att göra en patentansökan, inregistrera ett varumärke eller firmanamn eller att skydda ett domännamn.

Dessa regler finns bl.a. i är upphovsrättslagen (URL), patentlagen (PatL), firmalagen (FL) och varumärkeslagen (VmL). Reglerna bygger på ett antal internationella konventioner, såsom Bernkonventionen (litterära och konstnärliga verk), Pariskonventionen (industriell egendom), Romkonventionen ( artister och producenter av ljudinspelningar – fonogram), Trade Law Treaty (fördrag om varumärken), WIPO-konventionen och Patent Law Treaty.

Upphovsrätten tillhör således immaterialrätten och är i dagsläget en av de mest omdebatterade juridiska frågeställningarna, samtidigt som den fyller en mycket viktig funktion i samhällslivet. Kännetecknande för upphovsrätten är bl.a. att den uppstår direkt när ett verk skapats och blir därför inte föremål för någon sådan registrering som är nödvändig t.ex. för ett patent. Upphovsrätten omfattar inte bara konstnärliga verk som böcker, tavlor, filmer, teater och musik, utan även datorprogram kan omfattas. För att man ska få nyttja upphovsrättsligt skyddade verk krävs upphovsmannens tillstånd. Beträffande datorprogram innebär detta att vi måste ha en avtalad nyttjanderätt – en programvarulicens – för att få nyttja dem.

Beträffande patent gäller att vi måste ansöka om registrering för att få skydd för vår uppfinning och att registrering måste ske i varje land som vi önskar att skyddet ska gälla. För varumärken gäller en särskild ordning, där skydd kan uppnås både genom registrering och genom inarbetning.

Att upprätta, tolka och förstå licensavtalens innebörd och omfattning är ofta ganska problematiskt och ger upphov till många missförstånd och tvister mellan parterna. Frågeställningarna blir aktuella inte minst när det är fråga om att en leverantör ska åstadkomma en systemutveckling eller programvaruutveckling (en skräddarsydd lösning) åt en beställare och där det lätt uppstår diskussion kring vem som ska äga rättigheterna till resultatet därav.Upprättandet av patentansökningar kräver omfattande teknisk och juridisk sakkunskap, varför det är oerhört viktigt att ansökningarna upprättas på rätt sätt och med rätt innehåll. Detta gäller inte minst när patent ska sökas i flera länder och på olika språk.

Vi på Advokatfirman Gärde & Partners AB kan i dessa sammanhang erbjuda juridisk kompetens med lång erfarenhet av att bistå företag eller enskilda när det gäller upphovsrätt, varumärken, firma- och patent. Vi upprättar och tolkar licensavtal och hjälper kunder vid ansökningar om patenträtt, varumärkesrätt och andra immateriella rättigheter till svenska och utländska myndigheter.

Kontaktperson: 

Gärde & Partners har ett väl etablerat nätverk med utländska advokatbyråer i Europa och USA. Flera av advokatbyråns medarbetare har under perioder varit verksamma inom internationell affärsjuridik i bland annat USA, Tyskland och Schweiz.

Gärde & Partners är medlemmar i International Bar Association, Finsk-Svenska Handelskammaren och Estnisk-Svenska Handelskammaren.

Kontaktperson: Bengt Gärde

IT-rätt används här som begrepp för det rättsområde som på olika sätt berör informationsteknik (IT). IT är dock ett tämligen oklart begrepp som inte definierats vare sig i lagstiftningen eller i rättstillämpningen. Vanligtvis menar vi med IT användandet av datorer och Internet för hantering av information. För att markera att hanteringen även omfattar telekommunikation eller annan elektronisk kommunikation och olika slags medier som video eller TV, används ibland istället begreppet IKT. Teknikutvecklingen på området är mycket snabb, tekniken konvergerar alltmer och distinktionerna mellan de olika begreppen blir därför mycket svår att göra. Trots detta talar vi om IT-rätten som ett eget rättsområde som har allt större betydelse för hela samhället, inte minst det privata näringslivet och den offentliga förvaltningen. Eftersom de allra flesta sammanhang på något sätt involverar IT kommer IT-rätten att omfatta många olika rättsområden vilket aktualiserar behovet av ökade kunskaper och rådgivning inom området. Som exempel har teknikutvecklingen lett till framtagande av olika slags affärsmodeller för leverans av tjänster och produkter inom IT-området, vilket i sin tur har satt sin prägel på affärsrelationerna mellan beställare och leverantörer. I detta sammanhang kommer IT-rätten att innefatta bl.a. avtalsrättsliga, köprättsliga och upphovsrättsliga frågeställningar. När det är den offentliga förvaltningen som uppträder som beställare så ingår även vissa förvaltningsrättsliga och inte minst upphandlingsrättsliga frågor. IT-rätt omfattar därtill rättsliga frågeställningar rörande informationssäkerhet, personuppgiftsbehandling, företagshemligheter, offentlighet och sekretess. Dessutom kan olika straffrättsliga frågor ha en IT-rättslig dimension t.ex. när det är fråga om utredning av IT-incidenter, ingripanden mot IT-brott, inhämtande av information ur IT-system genom olika tvångsmedel och användandet av IT som bevismedel (elektronisk bevisning).

IT-rätten kan övergripande indelas i två delar, en affärsrättslig del och en offentligrättslig del, där vi på Gärde & Partners kan bistå våra klienter på olika sätt.

 

IT-rättens affärsrättsliga del: Här är det främst fråga om att hjälpa klienterna med IT-rättsliga frågeställningar i samband med deras affärsverksamhet.

– upprättande (granskning, tolkning eller utformning) av olika avtalshandlingar

– avtalsförhandlingar eller förhandlingar i samband med tvister rörande avtalen, rättegångar och skiljeförfaranden

– som exempel på olika slags avtal som kan vara aktuella kan nämnas systemleveranser, systemutveckling, systemunderhåll, agila utvecklingsprojekt, systemdrift, sourcing- eller outsourcingavtal, avtal om IT-konsulttjänster och avtal om molntjänster (cloud computing)

– rådgivning och biträde vid immaterialrättsliga frågeställningar såsom rättigheterna till programvara och att granska, upprätta eller tolka licensavtal

– när våra klienter utgörs av myndigheter eller andra inom den offentliga förvaltningen kan vi även bistå i upphandlingarna så att dessa sker i enlighet med upphandlingsreglerna och på ett sätt som samtidigt är lämpligt utifrån IT-områdets speciella natur.

IT-rättens offentligrättsliga del: Denna del omfattar rådgivning och biträde i många skilda rättsliga frågeställningar.

– i samband med talan om IT-brott, t.ex. att försvara en misstänkt eller att biträda en målsägande

– avseende användningen av olika tvångsmedel som riktar sig mot IT eller värdet av viss IT-bevisning eller elektronisk bevisning

– i samband med utredningar av IT-incidenter och därtill hörande skadestånds- eller övriga ansvarsfrågor

– vid behandling av personuppgifter och integritetsfrågor, t.ex. frågor rörande personuppgiftslagen (PuL)

– beträffande olika IT-säkerhetsfrågor, försvars- och underrättelseverksamhet, uppgiftsskyldighet, tystnadsplikt, offentlighet och sekretess, tryckfrihet och yttrandefrihet

– angående telekommunikation eller annan elektronisk kommunikation

För båda dessa IT-rättsliga områden kan vi dessutom bidra med rättsutredningar, framtagande av remissyttranden, utbildning och annan kursverksamhet.

Kontaktperson:

Intresset för miljön blir bara större och det blir hela tiden ett allt viktigare rättsområde. Miljöaspekter kan ha avgörande betydelse i många rättsområden och påverkas av såväl nationella som internationella bestämmelser. Miljöprocesser är ofta tidsödande, dyra och komplicerade och det finns omfattade regelverk att ta hänsyn till. Miljöbalken är den centrala lagen på området men det finns även många andra lagar som berör miljöfrågor, till exempel plan- och bygglagen, fiskelagen, lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och jaktlagen. Sverige är även anslutet till ett 40-tal internationella miljökonventioner för att skydda miljön och hushålla med naturresurser.

Gärde & Partners arbetar kontinuerligt med miljöärenden i olika former, till exempel tillståndsprövningar, vattenverksamhet, fastighetsbildningar, bygglov, strandskydd och annan rådgivning i miljöfrågor.

Offentlig upphandling är ett växande rättsområde, som ständigt utvecklas och förändras. Det utgörs av upphandlingar av varor och tjänster inom statliga myndigheter och kommuner samt dess verksamheter. Samtliga köp av varor, tjänster och byggentreprenader som genomförs av statliga och kommunala myndigheter och deras verksamheter regleras av omfattande regler med utgångspunkt i gemensamma EU-rättsliga bestämmelser. Det inledande förfarandet inför en upphandling, anbudsprocessen och sedermera beslutet att anta en leverantör kan överprövas av förvaltningsdomstol och skadeståndsskyldighet kan uppkomma för det fall en myndighet agerat felaktigt, vilket utgörs av en separat process.

Reglerna är komplicerade och omfattande och det kräver ofta stor kompetens och gedigen erfarenhet inom området för att navigera rätt både inför en upphandling och i samband med en domstolsprocess.

Gärde & Partners har stor erfarenhet inom området och företräder ofta både leverantörer och upphandlande enheter inför upphandlingsförfaranden och senare i domstolsprocesser. Gärde & Partners föreläser även regelbundet inom ämnet för yrkesverksamma.

Regler om offentlighet och sekretess finns bl.a. i regeringsformen (RF), tryckfrihetsförordningen (TF), yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och i lagen (2009:400) om offentlighet och sekretess (OSL). Reglerna blir t.ex. aktuella vid fråga om att få ut allmänna handlingar och olika uppgifter från myndigheterna, men även i samband med olika åtgärder hos myndigheterna för att skydda information mot obehörigt röjande eller åtkomst. Reglerna blir därtill tillämpliga vid fråga om olika åtgärder från myndigheterna när det är fråga om hur de får agera för att bedriva efterforskning, underrättelseverksamhet m.m.

Enligt olika specialbestämmelser kan tystnadsplikt gälla för vissa som bedriver sådan verksamhet som är föremål för specialreglering. Tystnadsplikt gäller t.ex. hos advokatbyråer men även hos andra såsom teleoperatörer, banker, postbefordringsföretag, kreditupplysnings- och inkassoföretag.

I avtalssammanhang får frågeställningarna betydelse när det blir fråga om utformning, granskning och tolkning av olika sekretessvillkor i avtalen eller särskilda sekretessavtal, non-disclosure agreements (NDA) och sekretesserinran eller sekretessförbehåll.

Rättsområdet har även betydelse i samband med frågor rörande uppgiftsskyldighet, där det kan föreligga en skyldighet att tillmötesgå olika myndigheters och ibland även andra aktörers begäran om uppgifter enligt olika specialregler.

Det kan bli fråga om komplexa och omfattande bedömningar i dessa sammanhang, såsom huruvida en viss teknisk lösning för hantering av information förhåller sig till dessa regler (t.ex. molntjänster), eller hur uppgiftsskyldighet enligt en bestämmelse förhåller sig till en annan bestämmelse om sekretess eller tystnadsplikt. I dessa fall behövs ofta göras en särskild juridisk bedömning.

Advokatfirman Gärde & Partners AB har jurister med specialistkompetens inom området offentlighet, sekretess och tystnadsplikt, men även rörande säkerhetsfrågor, underrättelseverksamhet och uppgiftsskyldighet.

Kontaktperson: 

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätten omfattar de särskilda regler som gäller för myndighetsutövning. Den består dels i en allmän del och dels i en speciell del. Den allmänna förvaltningsrätten omfattar regler som gäller generellt för myndigheterna, varvid kan nämnas grundlagarna och förvaltningslagen (1986:223) (FL). Dessa handlar främst om hur myndigheterna ska handlägga ärenden, skyldigheten att avge motiverade beslut med besvärshänvisning och allmänhetens eller de enskildas rätt till insyn i myndigheternas verksamhet. Den speciella förvaltningsrätten omfattar olika regler för olika slags myndighetsverksamheter. Här kan särskilt nämnas verksamheten inom socialtjänsten, försäkringskassorna, polisen, skolan, Datainspektionen och om allmän ordning och säkerhet. Tvister i förvaltningsrättsliga ärenden hanteras av förvaltningsdomstolarna enligt särskilda bestämmelser för sådana tvister, förvaltningsprocessrätten.

För kommunernas del finns särskilda bestämmelser inom kommunalrätten. I kommunallagen (1991:900) finns bestämmelser om hur kommunerna ska skötas, hur de ska organiseras, deras befogenheter och hur olika kommunala beslut får fattas.

Myndigheternas förvaltning och ärenden mot enskilda lyder bl.a. under objektivitetsprincipen, d.v.s. det finns en skyldighet för myndigheterna att i ärendena även beakta omständigheter som talar till den enskildes fördel. Trots detta kan det i många fall finnas skäl för de enskilda att låta sig biträdas av jurist för att säkerställa att deras rättigheter tas till vara mot myndigheterna. Det är oftast fråga om ett skriftligt förfarande, där det kan finnas anledning att få hjälp med utformningen av olika handlingar, såsom ansökningar, tillstånd, besvär, överklaganden eller yttranden. Hos oss på Advokatfirman Gärde & Partners AB finns jurister med särskild erfarenhet av rättsliga frågeställningar rörande myndigheter och deras verksamhet och som kan bistå i dessa frågor.

Kontaktperson:

 

Gärde & Partners har lång erfarenhet att företräda klienter i skatteprocesser. Vi lämnar även råd om skatteeffekter vid olika typer av transaktioner.

Kontaktperson: Lasse Höijer

Advokatfirman Gärde & Partners har gedigen erfarenhet inom nationell och internationell transporträtt. Vi bistår såväl svenska som utländska företag inom transport- och logistikbranschen samt internationell agerande försäkringsbolag. Vi biträder våra klienter beträffande alla transporträttsligt relevanta områden (CMR, fraktavtal, överlastavgifter, avveckling av transportskador, m.m.). Detta innebär såväl löpande rådgivning för våra uppdragsgivare såsom hantering av transporträttsliga rättstvister vid domstolar och i skiljeförfaranden.

Transporträtten har nuförtiden mer och mer globala inslag och är föremål för flera internationella konventioner som vid gränsöverskridande situationer ska tillämpas (t.ex. CMR). När en transportskada har inträffat uppkommer oftast frågor om huruvida skadan orsakades av normal vårdslöshet eller av grov vårdslöshet. Den uppkomna skadan måste oftast dokumenteras mycket snabbt och i många fall inblandas försäkringsbolag för skaderegleringen. Inom transporträtten gäller det oftast att agera mycket snabbt, inte minst på grund av korta preskriptionstider.

Vi har stor erfarenhet av de juridiska frågeställningar som uppkommer inom transporträtten och vi har under senare år varit ombud i ett flertal svenska och internationella transporträttsliga mål (inkl. skiljeförfaranden).

Åter igen, inom transporträtten gäller det att agera snabbt och man vinner regelbundet ingenting genom att ”vänta och se”.

Kontaktperson: Dr. Ansgar Firsching

Våra jurister har varit verksamma i domstolar som domare och advokater i såväl allmänna domstolar som förvaltningsdomstolar. Samtliga av våra jurister har erfarenhet när det gäller processföring och är väl förtrogna med gränsöverskridande rättstvister och skiljeförfaranden. Gärde & Partners samarbetar sedan flera år tillbaka med ledande inkassoföretag.