08-660 00 41 lawfirm@gardepartners.se
Tillbaka

Immaterialrätt

Immaterialrätten omfattar de särskilda regler som gäller vad som kan kallas intellektuella prestationer. Immaterialrätten kan indelas i fyra huvudområden, nämligen upphovsrätt, varumärkesskydd, designskydd och patent. Reglerna avser att ge den som kommit på och skapat något nytt ett skydd genom att ge denne en särskild rätt att på olika sätt använda resultatet av detta. Det är m.a.o. fråga om skydd för olika idéer och resultat av någorlunda unik karaktär.

Immaterialrätten blir aktuell t.ex. för den som har utvecklat en programvara och som har ett intresse i att tillvarata sina rättigheter till denna, den som utvecklat en produkt med en viss utformning eller ett visst utseende. Rättsområdet blir aktuellt även för den som gjort en uppfinning, utvecklat en ny teknik, tagit fram olika kemiska produkter, läkemedel eller liknande. Det kan också vara fråga om att inregistrera en rättighet, t.ex. genom att göra en patentansökan, inregistrera ett varumärke eller firmanamn eller att skydda ett domännamn.

Dessa regler finns bl.a. i är upphovsrättslagen (URL), patentlagen (PatL), firmalagen (FL) och varumärkeslagen (VmL). Reglerna bygger på ett antal internationella konventioner, såsom Bernkonventionen (litterära och konstnärliga verk), Pariskonventionen (industriell egendom), Romkonventionen ( artister och producenter av ljudinspelningar – fonogram), Trade Law Treaty (fördrag om varumärken), WIPO-konventionen och Patent Law Treaty.

Upphovsrätten tillhör således immaterialrätten och är i dagsläget en av de mest omdebatterade juridiska frågeställningarna, samtidigt som den fyller en mycket viktig funktion i samhällslivet. Kännetecknande för upphovsrätten är bl.a. att den uppstår direkt när ett verk skapats och blir därför inte föremål för någon sådan registrering som är nödvändig t.ex. för ett patent. Upphovsrätten omfattar inte bara konstnärliga verk som böcker, tavlor, filmer, teater och musik, utan även datorprogram kan omfattas. För att man ska få nyttja upphovsrättsligt skyddade verk krävs upphovsmannens tillstånd. Beträffande datorprogram innebär detta att vi måste ha en avtalad nyttjanderätt – en programvarulicens – för att få nyttja dem.

Beträffande patent gäller att vi måste ansöka om registrering för att få skydd för vår uppfinning och att registrering måste ske i varje land som vi önskar att skyddet ska gälla. För varumärken gäller en särskild ordning, där skydd kan uppnås både genom registrering och genom inarbetning.

Att upprätta, tolka och förstå licensavtalens innebörd och omfattning är ofta ganska problematiskt och ger upphov till många missförstånd och tvister mellan parterna. Frågeställningarna blir aktuella inte minst när det är fråga om att en leverantör ska åstadkomma en systemutveckling eller programvaruutveckling (en skräddarsydd lösning) åt en beställare och där det lätt uppstår diskussion kring vem som ska äga rättigheterna till resultatet därav.Upprättandet av patentansökningar kräver omfattande teknisk och juridisk sakkunskap, varför det är oerhört viktigt att ansökningarna upprättas på rätt sätt och med rätt innehåll. Detta gäller inte minst när patent ska sökas i flera länder och på olika språk.

Vi på Advokatfirman Gärde & Partners AB kan i dessa sammanhang erbjuda juridisk kompetens med lång erfarenhet av att bistå företag eller enskilda när det gäller upphovsrätt, varumärken, firma- och patent. Vi upprättar och tolkar licensavtal och hjälper kunder vid ansökningar om patenträtt, varumärkesrätt och andra immateriella rättigheter till svenska och utländska myndigheter.

Kontaktperson: Conny Larsson