08-660 00 41 lawfirm@gardepartners.se
Tillbaka

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är ett växande rättsområde, som ständigt utvecklas och förändras. Det utgörs av upphandlingar av varor och tjänster inom statliga myndigheter och kommuner samt dess verksamheter. Samtliga köp av varor, tjänster och byggentreprenader som genomförs av statliga och kommunala myndigheter och deras verksamheter regleras av omfattande regler med utgångspunkt i gemensamma EU-rättsliga bestämmelser. Det inledande förfarandet inför en upphandling, anbudsprocessen och sedermera beslutet att anta en leverantör kan överprövas av förvaltningsdomstol och skadeståndsskyldighet kan uppkomma för det fall en myndighet agerat felaktigt, vilket utgörs av en separat process.

Reglerna är komplicerade och omfattande och det kräver ofta stor kompetens och gedigen erfarenhet inom området för att navigera rätt både inför en upphandling och i samband med en domstolsprocess.

Gärde & Partners har stor erfarenhet inom området och företräder ofta både leverantörer och upphandlande enheter inför upphandlingsförfaranden och senare i domstolsprocesser. Gärde & Partners föreläser även regelbundet inom ämnet för yrkesverksamma.