08-660 00 41 lawfirm@gardepartners.se
Tillbaka

Offentlighet, sekretess och förvaltningsrätt

Offentlighet & sekretess

Regler om offentlighet och sekretess finns bl.a. i regeringsformen (RF), tryckfrihetsförordningen (TF), yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och i lagen (2009:400) om offentlighet och sekretess (OSL). Reglerna blir t.ex. aktuella vid fråga om att få ut allmänna handlingar och olika uppgifter från myndigheterna, men även i samband med olika åtgärder hos myndigheterna för att skydda information mot obehörigt röjande eller åtkomst. Reglerna blir därtill tillämpliga vid fråga om olika åtgärder från myndigheterna när det är fråga om hur de får agera för att bedriva efterforskning, underrättelseverksamhet m.m.

Enligt olika specialbestämmelser kan tystnadsplikt gälla för vissa som bedriver sådan verksamhet som är föremål för specialreglering. Tystnadsplikt gäller t.ex. hos advokatbyråer men även hos andra såsom teleoperatörer, banker, postbefordringsföretag, kreditupplysnings- och inkassoföretag.

I avtalssammanhang får frågeställningarna betydelse när det blir fråga om utformning, granskning och tolkning av olika sekretessvillkor i avtalen eller särskilda sekretessavtal, non-disclosure agreements (NDA) och sekretesserinran eller sekretessförbehåll.

Rättsområdet har även betydelse i samband med frågor rörande uppgiftsskyldighet, där det kan föreligga en skyldighet att tillmötesgå olika myndigheters och ibland även andra aktörers begäran om uppgifter enligt olika specialregler.

Det kan bli fråga om komplexa och omfattande bedömningar i dessa sammanhang, såsom huruvida en viss teknisk lösning för hantering av information förhåller sig till dessa regler (t.ex. molntjänster), eller hur uppgiftsskyldighet enligt en bestämmelse förhåller sig till en annan bestämmelse om sekretess eller tystnadsplikt. I dessa fall behövs ofta göras en särskild juridisk bedömning.

Advokatfirman Gärde & Partners AB har jurister med specialistkompetens inom området offentlighet, sekretess och tystnadsplikt, men även rörande säkerhetsfrågor, underrättelseverksamhet och uppgiftsskyldighet.

Kontaktperson: Conny Larsson

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätten omfattar de särskilda regler som gäller för myndighetsutövning. Den består dels i en allmän del och dels i en speciell del. Den allmänna förvaltningsrätten omfattar regler som gäller generellt för myndigheterna, varvid kan nämnas grundlagarna och förvaltningslagen (1986:223) (FL). Dessa handlar främst om hur myndigheterna ska handlägga ärenden, skyldigheten att avge motiverade beslut med besvärshänvisning och allmänhetens eller de enskildas rätt till insyn i myndigheternas verksamhet. Den speciella förvaltningsrätten omfattar olika regler för olika slags myndighetsverksamheter. Här kan särskilt nämnas verksamheten inom socialtjänsten, försäkringskassorna, polisen, skolan, Datainspektionen och om allmän ordning och säkerhet. Tvister i förvaltningsrättsliga ärenden hanteras av förvaltningsdomstolarna enligt särskilda bestämmelser för sådana tvister, förvaltningsprocessrätten.

För kommunernas del finns särskilda bestämmelser inom kommunalrätten. I kommunallagen (1991:900) finns bestämmelser om hur kommunerna ska skötas, hur de ska organiseras, deras befogenheter och hur olika kommunala beslut får fattas.

Myndigheternas förvaltning och ärenden mot enskilda lyder bl.a. under objektivitetsprincipen, d.v.s. det finns en skyldighet för myndigheterna att i ärendena även beakta omständigheter som talar till den enskildes fördel. Trots detta kan det i många fall finnas skäl för de enskilda att låta sig biträdas av jurist för att säkerställa att deras rättigheter tas till vara mot myndigheterna. Det är oftast fråga om ett skriftligt förfarande, där det kan finnas anledning att få hjälp med utformningen av olika handlingar, såsom ansökningar, tillstånd, besvär, överklaganden eller yttranden. Hos oss på Advokatfirman Gärde & Partners AB finns jurister med särskild erfarenhet av rättsliga frågeställningar rörande myndigheter och deras verksamhet och som kan bistå i dessa frågor.

Kontaktperson: Markus Sanderfelt