08-660 00 41 lawfirm@gardepartners.se
Tillbaka

Miljörätt

Intresset för miljön blir bara större och det blir hela tiden ett allt viktigare rättsområde. Miljöaspekter kan ha avgörande betydelse i många rättsområden och påverkas av såväl nationella som internationella bestämmelser. Miljöprocesser är ofta tidsödande, dyra och komplicerade och det finns omfattade regelverk att ta hänsyn till. Miljöbalken är den centrala lagen på området men det finns även många andra lagar som berör miljöfrågor, till exempel plan- och bygglagen, fiskelagen, lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och jaktlagen. Sverige är även anslutet till ett 40-tal internationella miljökonventioner för att skydda miljön och hushålla med naturresurser.

Gärde & Partners arbetar kontinuerligt med miljöärenden i olika former, till exempel tillståndsprövningar, vattenverksamhet, fastighetsbildningar, bygglov, strandskydd och annan rådgivning i miljöfrågor.