08-660 00 41 lawfirm@gardepartners.se
Tillbaka

IT-rätt

IT-rätt används här som begrepp för det rättsområde som på olika sätt berör informationsteknik (IT). IT är dock ett tämligen oklart begrepp som inte definierats vare sig i lagstiftningen eller i rättstillämpningen. Vanligtvis menar vi med IT användandet av datorer och Internet för hantering av information. För att markera att hanteringen även omfattar telekommunikation eller annan elektronisk kommunikation och olika slags medier som video eller TV, används ibland istället begreppet IKT. Teknikutvecklingen på området är mycket snabb, tekniken konvergerar alltmer och distinktionerna mellan de olika begreppen blir därför mycket svår att göra. Trots detta talar vi om IT-rätten som ett eget rättsområde som har allt större betydelse för hela samhället, inte minst det privata näringslivet och den offentliga förvaltningen. Eftersom de allra flesta sammanhang på något sätt involverar IT kommer IT-rätten att omfatta många olika rättsområden vilket aktualiserar behovet av ökade kunskaper och rådgivning inom området. Som exempel har teknikutvecklingen lett till framtagande av olika slags affärsmodeller för leverans av tjänster och produkter inom IT-området, vilket i sin tur har satt sin prägel på affärsrelationerna mellan beställare och leverantörer. I detta sammanhang kommer IT-rätten att innefatta bl.a. avtalsrättsliga, köprättsliga och upphovsrättsliga frågeställningar. När det är den offentliga förvaltningen som uppträder som beställare så ingår även vissa förvaltningsrättsliga och inte minst upphandlingsrättsliga frågor. IT-rätt omfattar därtill rättsliga frågeställningar rörande informationssäkerhet, personuppgiftsbehandling, företagshemligheter, offentlighet och sekretess. Dessutom kan olika straffrättsliga frågor ha en IT-rättslig dimension t.ex. när det är fråga om utredning av IT-incidenter, ingripanden mot IT-brott, inhämtande av information ur IT-system genom olika tvångsmedel och användandet av IT som bevismedel (elektronisk bevisning).

IT-rätten kan övergripande indelas i två delar, en affärsrättslig del och en offentligrättslig del, där vi på Gärde & Partners kan bistå våra klienter på olika sätt.

 

IT-rättens affärsrättsliga del: Här är det främst fråga om att hjälpa klienterna med IT-rättsliga frågeställningar i samband med deras affärsverksamhet.

- upprättande (granskning, tolkning eller utformning) av olika avtalshandlingar

- avtalsförhandlingar eller förhandlingar i samband med tvister rörande avtalen, rättegångar och skiljeförfaranden

- som exempel på olika slags avtal som kan vara aktuella kan nämnas systemleveranser, systemutveckling, systemunderhåll, agila utvecklingsprojekt, systemdrift, sourcing- eller outsourcingavtal, avtal om IT-konsulttjänster och avtal om molntjänster (cloud computing)

- rådgivning och biträde vid immaterialrättsliga frågeställningar såsom rättigheterna till programvara och att granska, upprätta eller tolka licensavtal

- när våra klienter utgörs av myndigheter eller andra inom den offentliga förvaltningen kan vi även bistå i upphandlingarna så att dessa sker i enlighet med upphandlingsreglerna och på ett sätt som samtidigt är lämpligt utifrån IT-områdets speciella natur.

IT-rättens offentligrättsliga del: Denna del omfattar rådgivning och biträde i många skilda rättsliga frågeställningar.

- i samband med talan om IT-brott, t.ex. att försvara en misstänkt eller att biträda en målsägande

- avseende användningen av olika tvångsmedel som riktar sig mot IT eller värdet av viss IT-bevisning eller elektronisk bevisning

- i samband med utredningar av IT-incidenter och därtill hörande skadestånds- eller övriga ansvarsfrågor

- vid behandling av personuppgifter och integritetsfrågor, t.ex. frågor rörande personuppgiftslagen (PuL)

- beträffande olika IT-säkerhetsfrågor, försvars- och underrättelseverksamhet, uppgiftsskyldighet, tystnadsplikt, offentlighet och sekretess, tryckfrihet och yttrandefrihet

- angående telekommunikation eller annan elektronisk kommunikation

För båda dessa IT-rättsliga områden kan vi dessutom bidra med rättsutredningar, framtagande av remissyttranden, utbildning och annan kursverksamhet.

Kontaktperson Conny Larsson