08-660 00 41 lawfirm@gardepartners.se
Tillbaka

Fastighets- och entreprenadjuridik

Fastighets- och entreprenadjuridiken är ett rättsområde som innehåller många komplicerade frågeställningar av såväl rättslig som rent teknisk natur. Som exempel på situationer där dessa rättsliga avväganden blir aktuella kan nämnas köp och försäljning av fastigheter. Därutöver kan det vara fråga om upplåtelse av hyra, arrende eller annan nyttjanderätt till fastigheter. Som ytterligare exempel kan nämnas uppförande av byggnad, ombyggnad, rivning eller annan åtgärd på en fastighet. Gemensamt för dessa situationer är att de oftast kräver ingående planering och juridiska analyser, samtidigt som rättsområdets speciella natur ofta kräver juridisk specialistkompetens.

Här kan det bli fråga om fastighetsbildnings- och tillståndsfrågor enligt plan- och bygglagen (PBL), tillämpning av bestämmelserna i jordabalken (JB) vid köp, försäljning eller upplåtelse av fastigheter, men även olika miljörättsliga frågor enligt t.ex. miljöbalkens (MB) bestämmelser. Beroende på verksamhetens eller anläggningens art kan även olika specialbestämmelser vara tillämpliga, såsom ledningsrättslagen och ellagen. Vid uppförande av byggnad m.m. kan även olika standardavtal på entreprenadområdet vara tillämpliga (AB 04, ABT 06 och ABK 96).

Vi på Gärde & Partners har gedigen kunskap och lång erfarenhet inom fastighets- och entreprenadjuridik. Vi bistår företag vid köp och försäljning av fastigheter, vid fastighetsrättsliga frågor i samband med företagsöverlåtelse och i fastighets- och entreprenadtvister. Vi ger också juridisk handledning vid finansiering av fastighetsköp, vid frågor kring kommersiella hyresrätter, arrenden och servitut samt i miljörättsliga frågor. Vi hjälper därvid till med upprättande av kontraktshandlingar, ansökningar och andra handlingar som kan vara aktuella i sammanhanget.