08-660 00 41 lawfirm@gardepartners.se
Tillbaka

Arbetsrätt

Som arbetsgivare eller arbetstagare ställs vi ofta inför olika frågor som rör anställningsavtalen och deras vilkor, vad som gäller om vi som arbetsgivare och arbetstagare inte är överens och hur vi skall lösa tvister som eventuellt uppstår. Arbetsrätten innehåller många olika regler och för de arbetsrättsliga tvisterna finns t.o.m. ett eget förfarande med en särskild domstol, Arbetsdomstolen (AD), som högsta instans. Den rättspraxis som utvecklats på området är därför ganska speciell och krävs ofta en gedigen specialistkunskap för att kunna bedöma och hantera de arbetsrättsliga frågeställningarna.

Bland de lagar som blir aktuella i arbeträttsliga sammanhang märks särskilt i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), lagen om anställningsskydd (LAS) och arbetsmiljölagen (AML)

På Gärde & Partners har vi jurister som är experter på arbetsrätt och vi har stor erfarenhet av arbetsrättsliga förhandlingar. Vi kan därmed erbjuda den kompetens som behövs för att kunna hantera de arbetsrättsliga frågeställningar som du kan komma att ställas inför. Det kan t.ex. röra MBL-förhandlingar mellan fack och arbetsgivare, frågor om åsidosättande av anställningsavtalet, arbetsmiljöfrågpr, arbetsskadeärenden och att biträda i rena arbetsrättsliga tvister. Därtill hjälper vi även gärna till med att förhandla om, upprätta eller tolka kollektivavtal, anställningsavtal, VD-avtal, konsultavtal, sekretessförbindelser, non-disclosure agreements (NDA) eller andra slags handlingar av arbetsrättslig natur som kan förekomma.

Kontaktperson: Lasse Höijer